اردک موسکووی

اردک موسکووی

جوجه اردک زشت

جوجه اردک

جوجه اردک بومی

جوجه اردک بومی

اردک بالغ

اردک

جوجه اردک

جوجه اردک یک روزه

اردگ

اردک

اردک ماندارین سفید

اردک ماندارین سفید

duck rocks cub

Duck rocks cub