شانه به سر

شانه به سر

مرغ ماهیخوار پا آبی

مرغ ماهیخوار