جوجه اردک زشت

جوجه اردک

دستگاه جوجه کشی

مرغ کرچ

جوجه اردک بومی

جوجه اردک بومی

اردک بالغ

اردک

اردگ

اردک