دستگاه جوجه کشی دی کیو شاپ

مرغ و خروس

جوجه کشی خروس

خروس