جوجه اردک زشت

جوجه اردک

جوجه کشی خروس

خروس

جوجه اردک بومی

جوجه اردک بومی

اردک بالغ

اردک

جوجه اردک

جوجه اردک یک روزه

جوجه مرغ

جوجه

اردگ

اردک