دستگاه جوجه کشی دی کیو شاپ

مرغ و خروس

دستگاه جوجه کشی دی کیو شاپ

جوجه کشی

خروس دستگاه جوجه کشی دی کیو شاپ

خروس دهکده

غاز مولد افریقایی

غاز مولد افریقایی

مرغ بومی

مرغ بومی

دستگاه جوجه کشی

مرغ کرچ

جوجه گردن لخت محلی

جوجه گردن لخت

جوجه قرقاول

جوجه قرقاول

کبوتر

کبوتر مولد

دارکوب

دارکوب