جوجه رنگی دی کیو شاپ

جوجه رنگی

خروس لاری

خروس لاری

مرغ ایام سمانی

مرغ ایام سمانی

جوجه کشی خروس

خروس

دستگاه جوجه کشی

مرغ کرچ

جوجه گردن لخت محلی

جوجه گردن لخت